Adatkezelés,adatvédelem


TÁJÉKOZTATÓ


A Professional Vision Szemészeti Kft adatvédelmi és

adatkezelési eljárásáról

A Professional Vision Szemészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

(Székhely:1147 Budapest, Fűrész utca 18/a.

Telephely:1125 Budapest,Kútvölgyi út 4)

számára kiemelt fontosságú cél a rendelőintézetbe személyesen ellátogatók, továbbá a weboldalát látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a páciensek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT mint adatkezelő a páciensek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Jelen tájékoztatóban a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT mint adatkezelő kinyilvánítja azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóitól személyes adatokat kér, nyilatkozik továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A jelen tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat és a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre,

A Tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi címen: www.premiumvision.hu

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen:premiumvision.info@gmail.com

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

1; érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2; személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3; különleges adat:

  a: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseletei szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

  b: az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4; adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5; adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

6; adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

7; nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

8; adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

9; adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

10; adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

11; adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

12; adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos előzetes tájékoztatás

Az érintettek köre:a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT weboldalán regisztráló és a központot látogató páciensek.

A kezelt adatok:a regisztráció alkalmával megadott személyes adatok kerülnek rögzítésre.

A PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT adatkezelése a pácienseink önkéntes hozzájárulásán, így online vagy papíralapú regisztráción, telefonos megkeresésen, nyereményjátékban való részvételen alapul.

A PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Az adatkezelés célja:a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT pácienseinek, a weboldal látogatóinak, érdeklődőknek kedvezményekről, vásárlóknak szóló ajánlatokról, promóciós akciókról szóló tájékoztatása, részükre hírlevél küldése.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja:az önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során bizonyos adatoknál a „szükséges feltüntetni” szerepel. E kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan adatmezők, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A kötelezően kért adatokat azonban olyan általánosított formában kérjük látogatóinktól, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelésre jogosult személy:PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT(cégjegyzékszáma: 01-09-917549, székhelye: 1125 Budapest,Kútvölgyi út 4., adatkezelési nyilvántartási azonosító száma:NAIH-110619/2016; Telefon: +36 20 500 88 98)

Az adatkezelés időtartama:az adatokat a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését.

Az adatokhoz hozzáférők köre:a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT mindaddig erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A személyes adatok tárolása:A PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT az adatok kezelése és tárolása során biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét. A PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati

lehetőségek

A személyes adatok megadásáról az érintettek döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet. Az érintett kérelmére a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT– az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül – írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT 1125 Budapest Kútvölgyi út 4 szám alatti székhelyén vagy a premiumvision.info@gmail.com e-mail címen kérhető.

Az adatok helyességért az adatközlők felelnek.

Minden érintett kérheti a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT -től személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő adatokat az adatkezelő helyesbíteni, a hiányos vagy téves adatot pedig törölni köteles. A helyesbítésről és a törlésről adatkezelő nem értesíti az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

Az érintetteknek joguk van kérni adataik törlését is. Az adatok törlését a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4 szám alatti székhelyén vagy a premiumvision.info@gmail.com e-mail címen kell kezdeményezni.

Az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül az érintetthez kötődő minden adat.

Törlés helyett a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha a PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslat lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A PROFESSIONAL VISION SZEMÉSZETI KFT a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja. Ha az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Személyes adatai védelméhez való jogát az érintett polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat.

Az illetékes bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.